Dla Rodziców

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę, Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film "Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa" to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci.  W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.  
Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U

Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.
Link do materiałów:  https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
Statut przedszkola,
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.

Cel procedury

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.

Zakres procedury

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Rodzice (opiekunowie prawni):

przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,
w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je z przedszkola w ustalonym przez procedurę trybie,
upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola,
podają prawidłowy i aktualny numer telefonu.

Nauczyciele:

odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,
stosują się do obowiązujących procedur,
informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka,
powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka,
dokumentują powiadomienie rodzica w Ewidencji wcześniejszych odbiorów dziecka z przedszkola,
prowadzą działania prozdrowotne.

Dyrektor:

monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci,
podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.

Sposób prezentacji procedur

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Opis procedury

Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy:

zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,
wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku choremu na astmę,
powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,
na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje ww. czynności; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem.

ROZKŁAD DNIA
7.00-12.00- Realizacja Podstawy Programowej
Rodzaj zajęć Czas Preferowane zajęcia
I, II,IV 6.00-7.00 Zabawy w grupach łączonych.
I 7.00-8.15 Rozmowy indywidualne. Zabawy dowolne: konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne twórcze, podejmowane z własnej inicjatywy. Zabawy przy udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne.
IV 8.15-9.00 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania,
I śniadanie, mycie zębów po śniadaniu.
II 9.00-9.20 Zajęcia edukacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, ruchowe, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
I 9.20-10.00 Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy wybrana zabawką.
IV 10.00-10.15 Czynności higieniczne, zjadanie II śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe przed wyjściem na dwór. W szatni- ubieranie się odpowiednio do pogody.
III 10.15-11.30 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki- poznawania najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.
IV 11.30-12.00 Zbiórka. Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe po przyjściu z dworu. Czynności higieniczne przed obiadem. Zjadanie I dania obiadu.
IV 12.00-14.00 Przygotowanie do odpoczynku( nauka samodzielnego przebierania się, składania ubrań, odwracania na prawą stronę). Relaks. Słuchanie bajek, wierszy i muzyki. Wyciszenie.
Zjadanie II dania obiadu.
I 14.00-14.30 Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem.
II 14.30-14.45 Zajęcia dodatkowe: język niemiecki, religia, rytmika, zajęcia czytelnicze. Zabawy dydaktyczne.
III 14.45-15.30 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
I 15.30-17.00 Zabawy podejmowane z własnej inicjatywy służące realizacji pomysłów dzieci. Gry i zabawy, porządkowanie sali po skończonej zabawie. Rozchodzenie się dzieci.

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka nie pośredniczy pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów ubezpieczenia  w zakresie NNW. Poniżej przedstawiamy oferty firm ubezpieczeniowych. Aby ubezpieczyć dziecko należy wejść na jedną z poniższych stron i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

            KOD RABATOWY (10% ZNIŻKI) :  UY23927

           Zniżka wpisz kod promocyjny: i0Ghw2

 

 

Szanowni rodzice wprowadza się możliwość uzyskiwania informacji o odpłotnaściach za przedszkole. Każdy z Rodzicó∑ dziecka otrzyma indywidualne hasło i login, które otrzymacie Państwo do odbioru za potwierdzeniem.

Z programu mogą korzystać tylko rodzice/ prawni opiekunowie.

Link do logowania:

https://iprzedszkole.progman.pl/