17 lutego dzieci z grupy Żabki, zapoznały się z uchwaloną 20 listopada 1989r. przez ONZ i ratyfikowana przez Polskę Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja ta jest umową międzynarodową, której przepisy wiążą państwa strony konwencji ją ratyfikujące. Jednocześnie konwencja jest uniwersalnym prawnym traktatem międzynarodowym, obligującym państwa do jej przestrzegania.

     Konwencja Praw Dziecka jest ponadto porozumieniem wzbogacającym wydatnie międzynarodową ochronę i promocje praw dziecka, rozwijając, wzbogacając i uszczegółowiając prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Paktach Praw Człowieka.