Procedura funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 44 „Promyk” w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego  dla przedszkoli publicznych w Opolu, przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)


Zasady przyjęć dzieci do przedszkola


Pierwszeństwo do opieki mają dzieci:
1. pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. rodziców/opiekunów obojga pracujących, z wyłączeniem rodziców/opiekunów pracujących zdalnie.


Organizacja pracy przedszkola


1. Przedszkole Publiczne nr 44 „Promyk” w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego czynne jest 10 godzin tj. od 6:30 do 16:30.
2. Dzieci przyprowadzane są w godzinach od 6:30 do 8:30, a odbierane od 14:00 do 16:30.
3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonym czasie.  
4. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej Sali.
5. Do grupy przyporządkowani są ci sami i stali opiekunowie.
6. Ilość utworzonych grup uzależniona jest od możliwości kadrowych.
7. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
8. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
9. W sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować lub wyprać.
10. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek.
11. Sale będą wietrzone co godzinę, a przedszkola wyposażone w oczyszczacze powietrza dodatkowo będą ich stale używać.
12. Przedszkole zostanie tak zorganizowane, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
13. Grupy przedszkolne korzystają z placu zabaw rotacyjnie, zgodnie z harmonogramem opracowanym w przedszkolu. Nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola.
14. Plac zabaw jest dezynfekowany po każdej grupie dzieci przez wyznaczonego pracownika.
15. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
16. Rodzice i opiekunowi przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.
17. Rodzice znajdują się w wyznaczonej przez przedszkole przestrzeni, dziecko odbiera wyznaczony/dyżurny pracownik. W szatni może znajdować się jedno dziecko na 4 m².
18. Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 37°.
19. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dnia oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów.
20. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
21. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,  nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
22. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, rodzic wyposaża w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i z przedszkola, i zabiera ją ze sobą.
23. Dzieci w przedszkolu nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.
24. Opiekunowie utrzymują dystans społeczny  między sobą min.  1,5 m.
25. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniem środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe ( dotyczy min. dostawców)
26. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania numerów kontaktowych.
27. W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie, bądź  miejsce izolacji dla dzieci przejawiających objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób i powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.


Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni


1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe.
2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
3. W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników klawiatury np. domofonów.
4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
5. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.  
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, fartuchy z długim rękawem.
7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
8. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

Żywienie


1. Dzieci w przedszkolu korzystają z dystrybutorów wody pod ścisłym nadzorem opiekuna.
2. Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosują się do zasad szczególnej ostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.
3. Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce myte w temperaturze minimum 60° z dodatkiem detergentu lub wyparzane.
4. Dzieci samodzielnie spożywają posiłki, ze względu na bezpieczeństwo nie są karmione.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola


1. Pracę w przedszkolu podejmują jedynie osoby zdrowe.
2. Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
3. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe
4. Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
5. Przedszkole zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacjo Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia  oraz obowiązujących przepisów prawa.
6. W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitaro-epidemiologicznej.
7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.
8. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
10. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. Procedura musi być dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych i osobowych każdego przedszkola.


Rodzice, opiekunowie prawni


1. Rodzice zobligowani są do poinformowania, w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w przedszkolu w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.
2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ustalonych przez poszczególne przedszkola.
3. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez przedszkole przestrzeni.
4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników Przedszkola.
5. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, są zobligowani do jego do nieprzyprowadzania do przedszkola.
6. Rodzice zobowiązują się po podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury.
7. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

Postanowienia końcowe


1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

Załączniki:
Załącznik nr 1- Oświadczenie pracownika powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi
Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica
Załącznik nr 3- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 44 „Promyk” w Opolu
Aldona Pydych

  Załącznik Nr 2 do Procedury funkcjonowania
  Przedszkola Publicznego nr 44 „Promyk” w Opolu
   w stanie zagrożenia epidemicznego

 

…………………………………………………………………                                                            Opole, dnia……………………………………………
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

………………………………………………………
adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów


………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………
tel. kontaktowy rodziców/opoiekunów
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 44 „PROMYK” W OPOLU


1. Oświadczam, że pracuję czynnie i  nie mam możliwości pracy zdalnej w związku z tym, nie jestem w stanie zapewnić opieki dziecku.
Jestem zatrudniona, nazwa zakładu pracy:   

……………………………………………………………………………………………………
Jestem zatrudniony, nazwa zakładu pracy:

……………………………………………………………………………………………………..

2. Deklaruję w okresie pandemii COVID-19 czas pobytu dziecka w przedszkolu:

Od godz. ……………….do godz. ……………. i zobowiązuję się do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ustalonych przez poszczególne przedszkola.

3. Oświadczam, że zapoznałam/łem się  i akceptuję zapisy wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. (oraz wszelkich późniejszych aktualizacji),  procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

4. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

5. Oświadczam, iż ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną i każdy z domowników jest zdrowy.

6. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 24 godzin jak i w czasie przyjęcia do przedszkola moje dziecko jest zdrowe, nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki, ani nie wystąpiły u niego żadne inne niepojące objawy chorobowe.

7. Zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia mojego dziecka a w przypadku  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obliguję się do jego nieprzyprowadzania do przedszkola.

8. Zostały wdrożone nadzwyczajne procedury chroniące dzieci i pracowników, niemniej jednak mam świadomość, że nie zniweluje to zagrożenia w całości i na własną odpowiedzialność posyłam dziecko do przedszkola.

9. Pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

10. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami, dyrekcją, jak również ich rodzinami.

11. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonów od opiekunów z przedszkola oraz odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Przedszkola.


                                                                                                                       …………………………………………………….
                                                                                                                           podpis rodziców/ opiekunów prawnych


                                                                                                                  
Opole dn. …………………