Ubzpieczenie

Szanowni Państwo,
zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły/przedszkola, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko: 

 

 

 https://www.odpowiedzialni.pl/wp-content/uploads/2020/08/InterRisk-2020-przedszkole.pdf
https://ubezpieczenia.nau.pl
https://nnw24.pl
https://moje.pzu.pl
https://suprabrokers.clickmeeting.com/ubezpieczenia-nnw-dla-dzieci-i-mlodziezy-wszystko-co-powinienes-wiedziec/register